Chi tiết về Tác giả

Bích Thuận, Nguyễn

  • S. 1 (2012) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Quan hệ hợp tác Việt Nam và Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch (CDM).
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Vài nét về quan hệ kinh tế EU – ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI.
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581