Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Nguyễn

  • S. 4 (2008) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Vai trò của đối ngoại tổng hợp trong xây dựng thương hiệu quốc gia
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581