Chi tiết về Tác giả

Bá Tuyên, Chúc

  • S. 11 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga hiện nay – những thách thức và hướng triển khai.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581