Chi tiết về Tác giả

CÔNG TUẤN, ĐINH

  • S. 9 (2013) - BÀI VIẾT
    Những thành công và hạn chế của mô hình phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội của Bắc Âu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581