S. 9 (2009)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nhân tố quốc tế trong sự phát triển xã hội và quản lý xã hội. hội LB Nga. PDF
VŨ DƯƠNG NINH 3
Những mâu thuấn không thể vượt qua của hội nghị thượng đỉnh G8. PDF
TRẦN THỊ THU HÀ 7
Nga - Ấn - Trung: Thập kỷ sáng kiến cộng tác ba bên. PDF
S. UJANAEV 14

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến các vấn đề xã hội LB Nga. PDF
NGUYỄN THANH HƯƠNG 31
Chính sách quốc gia của châu Âu trong việc tạo lập mối liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp. PDF
TRẦN VĂN TÙNG 41

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Tính liên văn hoá trong dạy và học ngoại ngữ PDF
PHẠM THỊ ANH NGA 50
Hoạt động thương mại - quân sự của Anh tại Xiêm thế kỷ XVII. PDF
TRẦN THỊ NHẪN 61

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Hoàng Xuân Hãn với nội các Trần Trọng Kim PDF
PHẠM HỒNG TUNG 67


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581