S. 5 (2009)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở châu Âu đối với mô hình đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. PDF
ĐINH CÔNG TUẤN 3
Châu Âu với khủng hoảng tài chính toàn cầu PDF
NGUYỄN AN HÀ 14
Ba Lan 5 năm sau ngày gia nhập EU: thành tựu bước đầu và những thách thức PDF
NGUYỄN TRỌNG HẬU 22

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tới quá trình di dân lao động nước ngoài tại Nga. PDF
SERGEY V. RYAZANSEV, NGUYỄN CẢNH TOÀN 34
Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đến Liên minh Châu Âu. PDF
ĐỖ TÁ KHÁNH 47
Nước Nga chống tham nhũng. PDF
ĐỖ MINH CAO 55

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Chính sách đối ngoại của Pháp dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy PDF
NGUYỄN THỊ QUẾ, NGUYỄN MINH THẢO 67

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Tìm hiểu về người Việt Nam ở nước ngoài trong tương quan với trường hợp Italia. PDF
BÙI NHẬT QUANG 75
Khái quát về lực lượng trí thức và hoạt động báo chí Việt ngữ của cộng đồng người Việt ở một số nước châu Âu. PDF
LÊ THANH BÌNH 83


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581