Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An ninh năng lượng và chiến lược năng lượng của Liên bang Nga đến năm 2030

NGUYỄN THANH HƯƠNG

Tóm tắt


    Bài viết trình bày những định hướng chiến lược được đưa ra trong Chính sách Năng lượng dài hạn của Nga đến năm 2030 là: vấn đề an ninh năng lượng; hiệu quả năng lượng của nền kinh tế; hiệu quả ngân sách năng lượng; vấn đề an ninh môi trường năng lượng.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581