Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan: Thực trạng và triển vọng

BÙI VIỆT HƯNG

Tóm tắt


    Bài viết nghiên cứu khung pháp lý bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan; khuôn khổ Luật Bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan và những loại hình sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp Ba Lan; cách tổ chức hoạt động bảo hiểm nông nghiệp và vai trò của Chính phủ.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581