Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc

LÊ HỮU ĐỨC

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và tổng hết một số bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581