Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài học kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Thuỵ Điển

TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ

Tóm tắt


     Bài viết nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản lý xã hội và phát triển xã hội ở Thụy Điển. Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581