Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 9 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ASEM 8 và một số vấn đề đặt ra

ĐỖ TÁ KHÁNH

Tóm tắt


      Bài viết trình bày và phân tích những vấn đề đặt ra đối với Asem 8 như: Phát triển bền vững, vấn đề tự do hóa thương mại, hợp tác an ninh, cải cách thể chế quản trị toàn cầu, quan hệ nhân dân và một số vấn đề khác.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581