Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp hệ chuyên gia trong xây cơ sở tri thức phục vụ công tác đánh giá trình độ công nghệ các và các ngành kinh tế.

TRẦN VĂN BÌNH, TRẦN VĂN PHÚ, NGUYỄN HỒNG LIÊN

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581