Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về đường biên giới phía Đông của EU từ góc nhìn văn hóa chính trị

Bùi Hải Đăng

Tóm tắt


    Bài viết đề cập và phân tích về đường biên giới phía Đông của EU từ góc nhìn văn hóa chính trị, đặc biệt là sau khi EU mỏ rộng về phía Đông từ 15 đến 25 quốc gia thành viên.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581