Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng phó với biến đổi khí hậu - Chiến lược và hành động của Liên minh Châu Âu

Bùi Việt Hưng

Tóm tắt


     Ứng phó với biến đổi khí hậu - Chiến lược và hành động của Liên minh Châu Âu


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581