Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Vấn đề Texas” trong quan hệ Mỹ - Mexico – Anh (1823-1845).

Lê Thành Nam

Tóm tắt


     Đề cập đến vấn đề nước Mỹ mở rộng lãnh thổ về phía Tây hay còn gọi là   phong trào Tây tiến (Western Expansion); làm rõ sự kiện nước Mỹ với "sự nghiệp cách mạng Texas".


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581