Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bộ máy cai trị Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines (1571-1821).

Đặng Văn Chương, Hà Thị Thơm

Tóm tắt


      Tìm hiểu bộ máy cai trị của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines. So sánh, đối chiếu với bộ máy cai trị của các nước phương Tây ở các nước thuộc địa khác tại Đông Nam Á thời cận đại.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581