Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hai mươi năm quan hệ Pháp - Việt Nam (1975 - 1995) (tiếp theo)

Nguyễn Thị Hạnh

Tóm tắt


       Bài báo điểm lại các mốc quan trọng trong mối quan hệ Pháp - Việt Nam trong 20 năm (1975 - 1995) trên các lĩnh vực: chính trị- ngoại giao, kinh tế, văn hóa-xã hội,....và sự giúp đỡ của Pháp đối với Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581