Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góp phần tìm hiểu thêm về sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước châu Âu đối với Việt Nam năm 1966 qua báo Nghệ An.

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tóm tắt


      Bài báo thống kê và phân tích thông tin nói về sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước châu Âu đối với Việt Nam năm 1966 được phản ánh qua báo Nghệ An.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581