Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về pháp luật hải quan và dịch vụ Logistics của Việt Nam.

Nhan Cảm Trí

Tóm tắt


       Bài viết đề cập một số vấn đề về pháp luật hải quan và dịch vụ Logistics của Việt Nam, trong đó phản ánh những bất cập trong hệ thống luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay, qua đó đưa ra một số đề xuất nhằm sửa đổi và cải cách các quy định pháp lý hải quan của Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581