Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biện pháp tự vệ thương mại – từ góc độ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu.

Nguyễn Quý Trọng

Tóm tắt


    Đề cập về quy chế về Các biện pháp tự vệ của EU - nó còn được gọi là Quy chế số 3285/94/EC. Quy chế này được thiết lập dựa trên nguyên tắc của tự do nhập khẩu. Tuy nhiên, trước tác động của chính sách tự do hoá thương mại trong điều kiện cạnh tranh bình đẳng nhằm bảo vệ quyền lợi cho các thành viên, Quy chế sẽ cho phép EU trong những trường hợp cần thiết có thể áp dụng các biện pháp tự vệ khi có sự gia tăng hàng hóa nhập khẩu, không lường trước được và đã gây ra hay đe dọa gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất trong Cộng đồng.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581