Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách đối ngoại của Nga tại Trung Đông dưới chính quyền Putin - Mevedev

Lê Duy Thắng, Trần Minh Hùng

Tóm tắt


      Bài viết phân tích chính sách đối ngoại của Nga ở Trung Đông dưới thời Putin và sau đó là Medvedev; đưa ra những dự báo về triển vọng của quan hệ Nga - Trung Đông.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581