Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự mở rộng Liên minh Châu Âu nhìn từ góc độ địa chính trị

Lương Văn Kế, Nguyễn Thị Thủy Nguyên

Tóm tắt


       Bài viết phân tích các động lực và bản chất địa chính trị của các lần mở rộng Liên minh Châu Âu từ lần mở rộng thứ nhất năm 1973 đến lần mở rộng thứ 5 (năm 2004-2007) với sự tham gia của 10, trong đó có 8 nước Đông và Đông Nam Âu, từng trên 40 năm thuộc khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô chi phối. Tính chất địa chính trị của quá trình tăng cường liên kết và mở rộng EU và triển vọng mở rộng không gian địa chính trị của EU và tác động của nó

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581