Chi tiết về Tác giả

Anh, Phan Tuấn

  • T. 10, S. 194 (2014) - KINH TẾ HỌC
    LIÊN KẾT VÙNG GIỮA TÂY NAM BỘ VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: NHU CẦU, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
    Tóm tắt


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh