Chi tiết về Tác giả

Bích, Phạm Văn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

  • T. 4, S. 176 (2013) - TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
    vận dụng lý thuyết và phương pháp xã hội học trong nghiên cứu gia đình ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh