Chi tiết về Tác giả

Ứng, Phùng Văn

  • T. 1, S. 245 (2019) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐẾN CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT TRONG CÔNG CUỘC CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh