Chi tiết về Tác giả

Công Bình, Nguyễn

  • T. 9, S. 20506 (2015) - Bài viết
    NHỚ MÃI 10 THÀNH TỰU KHOA HỌC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VỚI ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH VỀ VÙNG NAM BỘ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh