Chi tiết về Tác giả

Bá Cường, Nguyễn

  • T. 9, S. 181 (2013) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    QUAN NIỆM VỀ TỰ NHIÊN TRONG TƯ TƯỞNG CỦA NGUYỄN TRÃI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh