Chi tiết về Tác giả

Bảo Hà, Nguyễn Thị

  • T. 1, S. 221 (2017) - KINH TẾ HỌC
    KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỀ NHÀ Ở VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI NHỮNG KHU VỰC TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI NHẬP CƯ – NGHIÊN CỨU TẠI 5 QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh