Chi tiết về Tác giả

Bảo Hà, Nguyễn Thị Bảo Hà

  • T. 5, S. 201 (2015) - KINH TẾ HỌC
    NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI TPHCM HIỆN NAY
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh