Chi tiết về Tác giả

Ánh Nguyệt, Đặng Trưởng Đại học Đồng Nai

  • T. 1, S. 173 (2013) - TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - XÃ HỘI HỌC
    Tư tưởng của Immanuel Kanl về biện chứng của quá trình nhận thức
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh