Chi tiết về Tác giả

Bích Phượng, Đặng ThịTạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh