T. 11, S. 219 (2016)

Mục lục

KINH TẾ HỌC

Thực trạng và khả năng đáp ứng đối với yêu cầu phát triển của các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 PDF
Hoàng Thị Thu Huyền
Sinh kế của người bán hàng rong ở thành phố Trà Vinh PDF
Hà Thúc Dũng

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC

Vai trò của người có uy tín trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên PDF
Lê Hoàng Việt Lâm

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

Quan hệ thương mại của các nước phương Tây với Đàng Trong của Đại Việt ở các thế kỷ XVII-XVIII: một số đặc điểm chính 35 PDF
Nguyễn Đình Cơ
Việc vận dụng cơ chế điều tiết của luật tục ở Tây Nguyên và vấn đề đa dạng luật PDF
Trương Thị Hiền
Di tích kiến trúc văn hóa Óc Eo trên vùng giồng cát duyên hải Tây Nam Bộ PDF
Nguyễn Quốc Mạnh

KHOA HỌC XÃ HỘI THẾ GIỚI

Theo đường mòn: ghi chú về cuốn nhật ký hành trình dân tộc học của nhà truyền giáo Jacques Dournes tại Việt Nam PDF
Bùi Thế Cường


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh