T. 9, S. 229 (2017)

Mục lục

KINH TẾ HỌC

MỘT SỐ MÔ HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRÁI CÂY TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM PDF
Nguyễn Thị Vân
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH PDF
Phan Tuấn Anh
CHÊNH LỆCH VỀ MỨC SỐNG DÂN CƯ QUA DỮ LIỆU CÁC CUỘC ĐIỀU TRA MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM (2006-2014) PDF
Nguyễh Quang GiảiCHÊNH LỆCH VỀ MỨC SỐNG DÂN CƯ QUA DỮ LIỆU CÁC CUỘC ĐIỀU T

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC

SỰ KẾT HỢP VÀ TẦM TÁC ĐỘNG CỦA TRỢ TỪ TÌNH THÁI (Một phân tích qua ngôn ngữ tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh) PDF
Nguyễn Văn Thuận
CẮT TIỀN DUYÊN TRONG NGHI LỄ LÊN ĐỒNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở LÂM ĐỒNG PDF
Bùi Thị Thoa

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC TRÊN TUẦN BÁO VIỆT BÁO Ở SÀI GÒN GIAI ĐOẠN (5 – 10/1949) PDF
Mai Thị Mỹ Vị

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

VỀ MỘT CÁCH THỰC HÀNH TIẾP NHẬN VĂN CHƯƠNG (qua Truyện Kiều) Tóm tắt PDF
Nguyễn Lai


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh