Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 12, S. 256 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số điểm mới của chế định hợp đồng lao động (Bộ luật Lao động năm 2019) - Theo hướng hoàn thiện hành lang pháp lý điều chỉnh quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Trần Quốc Bảo

Tóm tắt


Bài viết phân tích, trao đổi về những điểm mới trong chế định về hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động 2019. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận định góp phần tiếp tục hoàn thiện việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi giai đoạn đặt ra.

Từ khóa: Luật Lao động; hợp đồng lao động


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh