Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 1, S. 209 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của các khu công nghiệp đến kinh tế - xã hội của Việt Nam

Phạm Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt


Kể từ khi thực hiện đường lối Đổi mới (1986) đến nay, sự phát triển các khu công nghiệp (KCN) đã góp phần quan trọng vào việc làm thay đổi căn bản diện mạo và cơ cấu của nền kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, từng bước đưa đất nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, đối lập với bức tranh toàn cảnh ấy thì những tác động tiêu cực của các KCN đối với kinh tế xã hội cũng đặt ra nhiều vấn đề quan trọng cần phải giải quyết để phát triển bền vững, như: vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý và bền vững; vấn đề việc làm, thu nhập và mức sống của người lao động trong các KCN; vấn đề đô thị hóa, văn hóa công nghiệp và ô
nhiễm môi trường... Bài viết nhằm góp phần nhận diện những tác động tiêu cực trên, từ đó đề xuất những kiến nghị, giải pháp khắc phục để các KCN phát triển đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh