Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 4, S. 212 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về tiếp cận nghiên cứu mạng lưới xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay

Nguyễn Đức Chiện

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh