Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 10, S. 230 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN SINH XÃ HỘI CỦA NGƯỜI DI CƯ TỰ DO TRỞ VỀ TỪ CAMPUCHIA (Nghiên cứu trường hợp xã biên giới Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An)

Nguyễn Thị Minh Châu

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh