Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 8, S. 180 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI TAM NÔNG

Nguyễn Minh Hòa

Tóm tắt


 

Sau hơn 20 năm tiến hành đô thị hóa, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công trong phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng trưởng kinh tế. Cũng như tất cả các nước châu Á khác khi tiến hành đô thị hóa, đặc biệt là giai đoạn chuyển đổi nhanh từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, thương mại và dịch vụ, Việt Nam cũng gặp phải những khó khăn và thách thức trong việc chọn lựa con đường và cách thức đô thị hóa, đặc biệt là giải quyết mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn. Bài viết xem xét các mô hình đô thị hóa trên thế giới; đánh giá lại quan điểm phát triển đô thị hóa của Việt Nam dưới các cấp độ và chiều kích khác nhau; xem xét thực trạng phát triển đô thị của Việt Nam từ 1990 đến nay, trong một số trường hợp có sự so sánh với các bài học kinh nghiệm của nước ngoài; đưa ra một vài gợi ý cho sự phát triển bền vững đô thị-nông thôn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh