Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 8, S. 180 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHÁM PHÁ ẨN DỤ TRONG NHAN ĐỀ VĂN BẢN Y HỌC

Lưu Hoàng Mai

Tóm tắt


 

Ngôn ngữ học tri nhận đã mang đến cách thức nhận dạng ẩn dụ. Dựa trên định nghĩa ẩn dụ của Lakoff & Johnson, bài viết xác định tần số ẩn dụ trong nhan đề của các số của một tạp chí y học, để quan sát tần số xuất hiện các ẩn dụ trong một tạp chí y học hiện hành. Quá trình tìm ẩn dụ trong các nhan đề là đi tìm "mã nhan đề ẩn dụ" (metaphor title tokens) theo quy trình do Steen (1999) đưa ra.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh