Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 8, S. 180 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mấy vấn đề phương pháp luận nghiên cứu xã hội học

Bùi Quang Dũng

Tóm tắt


Lý luận và phương pháp luận xã hội học được quan tâm nhiều hơn trong các thảo luận học thuật hiện nay, một phần vì tính hấp dẫn của vấn đề, mặt khác, do giới chuyên môn ngày càng ý thức được tầm quan trọng của lý luận và phương pháp luận trong việc nâng cao tính hiệu lực của phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu thực nghiệm. Bài viết thảo luận về một số khái niệm, các nguyên lý và phương pháp luận trong nghiên cứu xã hội học. Một số nội dung đã được đề cập trong những công trình đã xuất bản (Bùi Quang Dũng, 2000, 2004, 2008), nên ở đây chúng tôi chỉ xin bàn tới mấy nét chính, nhằm lưu ý bạn đọc tới những khía cạnh có tính “bếp núc” của phương pháp luận xã hội học, chứ không có ý định trình bày vấn đề một cách hệ thống.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh