Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 8, S. 180 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của liên kết vùng trong sự phát triển bền vững

Bùi Việt Cường

Tóm tắt


Bài viết khái quát và hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về liên kết vùng và vai trò của liên kết vùng trong phát triển bền vững. Những vai trò quan trọng nhất được đề cập đến là thúc đẩy sự phân công và chuyên môn hóa sản xuất, tạo ra sự lan tỏa tri thức, giảm các chi phí giao dịch, tạo sự cố kết xã hội và giải quyết các bài toán tập thể. Từ những phân tích nêu trên, bài viết cũng đưa ra các gợi ý chính sách nhằm tạo lập và thúc đẩy liên kết vùng ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh