Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 6, S. 178 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Biển" trong lịch sử dân tộc: quá trình nhận thức và diễn giải

Nguyễn Mạnh Dũng

Tóm tắt


Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu về hải sử, thủy sinh, hải thương... trong nhiều năm trở lại đây, bài viết này nhằm hướng đến một cách tiếp cận khác về lịch sử truyền thống Việt Nam ở hai khía cạnh rất căn bản là đặt nghiên cứu về Nước-Biển đúng với tầm mức của nó và khẳng định truyền thống hải thương của Việt Nam. Qua việc nhìn nhận, đánh giá, bài viết hướng đến một sự diễn giải khác trong việc trình bày, nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, văn hóa Việt Nam

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh