Chi tiết về Tác giả

Hoa, Phan Thị Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 02 (2018) - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
    MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
    Tóm tắt