Chi tiết về Tác giả

Long, Phan Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh