Chi tiết về Tác giả

Hiệp, Phạm Công Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 02 (2018) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
    Tóm tắt