Chi tiết về Tác giả

Linh, Nguyễn Mỹ Đoàn Trường Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh