Chi tiết về Tác giả

Lành, Nguyễn Hữu Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Dak Nông

  • S. 02 (2018) - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
    XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG
    Tóm tắt