Chi tiết về Tác giả

Khuyên, Hà Nguyễn Bảo Trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt - Lâm Đồng