Chi tiết về Tác giả

Loan, Đinh Thị Kim Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 02 (2018) - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
    THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Tóm tắt