Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT CÁC BIỆN PHÁP PHƠI NẮNG, XÔNG HƠI SINH HỌC, ĐỐT ĐẤT VÀ GIỮ CHO ĐẤT KHÔ ĐẾN HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (Meloidogyne sp.) HẠI XÀ LÁCH TẠI LÂM ĐỒNG

Văn Ngọc Thủy Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan

Tóm tắt


Tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne sp. là nhóm tuyến trùng ký sinh chủ yếu gây bệnh sưng rễ trên xà lách lollo xanh. Sử dụng biện pháp phơi nắng, xông hơi sinh học, đất đốt và giữ cho đất khô để khảo sát hiệu lực phòng trừ tuyến trùng nốt sưng trên cây xà lách Lollo xanh tại Lâm Đồng. Kết quả cho thấy biện pháp đốt đất có hiệu quả xử lý tuyến trùng cao nhất, chỉ còn 28 con/100g đất và hiệu lực đạt 96,75% sau khi xử lý so với nghiệm thức đối chứng là 1312 con/100g đất. Tỉ lệ xâm nhiễm của tuyến trùng nốt sưng trong rễ ở nghiệm thức đốt đất là 1,433 và số lượng tuyến trùng tuổi 2 trong rễ (201 con/5 g rễ) ở mức thất nhất và đồng thời có chiều cao cây (26,0 cm) và năng suất cao nhất (30,25 tấn/ha). Ngược lại, đối chứng có tỷ lệ xâm nhiễm của tuyến trùng là cao nhất đạt 5,733, chiều cao cây và năng suất trung bình thấp nhất, chỉ số lần lượt là 18,8 cm và 15,93 tấn/ha.  

Toàn văn: PDF